Värdera företag genom olika värderingsmodeller

Den absolut mest förekommande värderingsmetoden när man skall värdera företag är den så kallade kassaflödesvärderingen. Där diskonteras framtida prognostiserade kassaflöden med ett riskmått (WACC) för att värdet idag skall erhållas.

Andra typer av värderingsmetoder är den så kallade multipelvärderingen (nyckeltalsvärdering även kallad som oftast utgår från EBITDA). Denna utgår t.ex. från ett företags rörelseresultat som multipliceras med likartade börsbolags multiplar. Om t.ex. ett börsbolag värderas till 7,0 ggr nästkommande års prognostiserade rörelseresultat, så appliceras 7,0 (om företaget är likartat) på det egna bolagets rörelseresultatprognos för nästkommande år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *